PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER

 

Behandling af oplysninger
I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler, opbevarer og behandler Læge Henrik Engberg Schjørring som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Forpligtelsen til dette følger af autorisationslovens kap. 6 og af journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives det, hvordan Klinik for almen medicin ved læge Henrik Engberg Schjørring behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger
Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, personnummer, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, køn, måske familierelationer og sociale relationer, måske arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar, rygerstatus mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål
Klinikken anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
Udarbejdelse af lægeerklæringer
Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
Afregningsformål
Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandling
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke udelukkende til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed
Når Klinik for almen medicin ved læge Henrik Engberg Schjørring indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at udlevere disse personoplysninger, men konsekvensen af ikke at give klinikken personoplysningerne vil være, at klinikken ikke kan varetage formålene som anført ovenfor. Det vil betyde, at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang, det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger kunne blive videregivet og delt på følgende måder:
Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil en henvisning er sendt.
Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK (Det Fælles Medicinkort)
Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Nedenstående angår det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger:
Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis i sundhedslovens §60.
Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende jf. reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos klinikkens databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra læge Henrik Engberg Schjørring. De associerede databehandlere er p.t.
EG A/S (leverer lægesystemet EG Clinea og telefoniløsning)
DAK-E (digitale forløbsplaner)
DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
Lægers & Tandlægers Revisionskontor, Randers
Dataforvaltningen i relation til disse databehandlere sker efter gældende regler om datasikkerhed, hvilket er udmøntet i de på området påkrævede databehandleraftaler

 

Opbevaringsperiode
Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. I henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 har vi pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering").
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte læge Henrik Engberg Schjørring, se kontaktoplysninger nedenfor.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Klinik for almen medicin
Læge Henrik Engberg Schjørring
Fasanvej 5 
8560 Kolind
Danmark

25. maj 2018

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies